Zdedili alebo kúpili ste starý dom? Po dôkladnej obhliadke ste smutne skonštatovali, že opravy by stáli viac, ako stavba nového domu? Potom je tu jediné riešenie, zbúrať starý dom a postaviť si nový, presne podľa svojich predstáv.

1. Povolenie na odstránenie stavby

    Pred tým, ako začnete búrať je potrebné, aby vám stavebný úrad povolil stavbu odstrániť. V žiadosti o povolenie odstránenia stavby sa uvádzajú základné informácie o stavbe, teda:


 1. druh stavby
 2. účel, na ktorý bola stavba využívaná
 3. popisné číslo
 4. Katastrálne územie, na ktorom sa stavba nachádza
 5. Dôvody odstránenia stavby
 6. spôsob nového využitia pozemku
 7. predpokladaný začiatok a ukončenie búracích prác
 8. akým spôsobom budú búracie práce prebiehať
 9. aké mechanizmy budú pri búraní použité
 10. ako bude využitý alebo kde bude uskladnený prebytočný materiál
 11. dotknuté osoby- teda vlastníci susedných pozemkov a stavieb. V prípade radovej zástavby budete potrebovať vyjadrenie statika, ktorý preukáže zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcii susedných stavieb a ich bezpečného používania. Odporúča sa taktiež zdokumentovať stav susedných objektov pred samotným búraním. Nafoťte ich aj zvnútra, aby ste predišli prípadným neoprávneným nárokom na škody susedov.

K žiadosti je potrebné priložiť niekoľko príloh:


 1. list vlastníctva
 2. kópia katastrálnej mapy
 3. technologický opis búracích prác
 4. doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so zriaďovateľmi sietí (elektrina, voda, plyn)
 5. dohoda s kvalifikovanou osobou, ktorá bude mať na starosti dozor pri búracích prácach
 6. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstraňovať

Po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov vám stavebný úrad schváli, prípadne neschváli, búranie stavby. Keď máte v rukách schválenú žiadosť, môžete sa pustiť do práce.

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby


8R.sk - Búracie a Zemné práce


2. Odpojenie inžinierskych sietí

    Pred začiatkom samotného búrania je potrebné objekt odpojiť od prípojky vody, elektriny a plynu.3. Vyberte si spôsob búrania

    Búracie práce môžeme vo všeobecnosti rozdeliť podľa použitej technológie na:


Demolačné a búracie práce s použitím ťažkých strojov

    Najčastejšie ide o buldozéry, bagre či výbušniny. V tomto prípade je potrebné čo najviac minimalizovať hluk, prach, rušenie a nežiadúce zásahy do okolia. Za týmto účelom sa odporúča, kvôli čo najmenším zásahom do okolia, používať ochranné siete, kontajner na odpad či rúry na sypanie odpadu.


Demolačné a búracie práce s postupným rozoberaním ručne

    Druhou, asi častejšou voľbou, je búranie ručne s použitím rôznych páčidiel, krompáčov, zbíjacích a búracích kladív a mnohých ďalších pomocných nástrojov.

    V prípade, že ste si vybrali práve túto možnosť. Začínajte vždy od strechy, kde najprv rozoberieme škridle. Následne búrame bočné steny, pričom nosné nechávame vždy až nakoniec. Nezabúdajte na správne istenie a podopieranie konštrukcii podľa rád odborníka.4. Odvoz materiálu

    Zo zbúraného domu vzniká odpad, ktorý je nutné odviesť a uskladniť v súlade s platnými normami o životnom prostredí. Odvoz môže byť realizovaný len firmou, ktorá má na takýto druh činnosti oprávnenie. Doklad o zneškodnení odpadu budete musieť predložiť stavebnému úradu, preto si ho dobre odložte. Časť odpadu zo starého domu je možné opäť použiť na novú stavbu, nezabudnite si však o všetkom robiť podrobnú fotodokumentáciu, kvôli príslušným úradom.


    Na záver nám neostáva iné, ako zaželať vám veľa šťastia a úspechov v ceste za novým domovom a hoci je búranie len začiatok verte, že už čoskoro si vypijete kávu v novej kuchyni, veď aj cesta 1 000 míľ začína prvým krokom.