Ukončenie odberu plynu od SPP sa dá zrealizovať ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci. Viac nájdete v tlačive.

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o ukončenie/prerušenie/obnovenie odberu, preskúšanie meradla:


I. Ukončenie odberu
pri ukončení zmluvy je potrebné označiť dôvod ukončenia a doložiť uvedené doklady


Zákazníci kategórie Domácnosť

1. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu d o h o d o u (neuplatňuje sa výpovedná lehota)
- Úmrtie - doložiť kópiu úmrtného listu alebo dokladu o dedičskom konaní
- Predaj nehnuteľnosti / ukončenie nájomnej zmluvy - vyhlásenie o vzťahu k nehnuteľnosti (v rámci tlačiva)
- Búracie práce - ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu, potrebné doložiť potvrdenie zo stavebného úradu

2. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu jednostrannou v ý p o v e ď o u
- výpovedná lehota je 1 mesiac
Prechod na iné palivo
- Ukončenie ZDP bez nového odberateľa
- Bez udania dôvodu (napr. demontáž bez nástupcu)


Zákazníci kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber):

1 Ukončenie zmluvy o dodávke plynu d o h o d o u
- Úmrtie (živnostník) - doložiť kópiu úmrtného listu
- Zánik firmy (právnická osoba) - vyhlásenie o zániku firmy (Obchodný vestník, časť Výmazy); výpis z Obchodného registra - stačí z internetu
- Predaj nehnuteľnosti / ukončenie nájomnej zmluvy - vyhlásenie o vzťahu k nehnuteľnosti (v rámci tlačiva)
- Búracie práce - ak nie je možné dodržať výpovednú lehotu, potrebné doložiť potvrdenie zo stavebného úradu

2. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu jednostrannou v ý p o v e ď o u
- výpovedná lehota je 1 mesiac
- Zmena dodávateľa, t.j. prechod odberateľa k inému dodávateľovi zemného plynu
- Prechod na iné palivo
- Ukončenie ZDP bez nového odberateľa
- Bez udania dôvodu


II. Prerušenie/obnovenie odberu z dôvodu rekonštrukcie
Prerušenie a obnovenie odberu na žiadosť zákazníka a demontáž a montáž meradla z dôvodu rekonštrukcie odberného miesta je spoplatňované v zmysle platného Cenníka externých služieb SPP.

V tomto prípade môže ísť o výkon prerušenie/obnovenie odberu, alebo demontáž/montáž meradla na žiadosť zákazníka. Obe služby sú spoplatňované rovnakou sumou a na faktúre sú obe označené ako "demontáž" resp. "montáž" plynomera.

Dodávateľ neuplatňuje fixné mesačné sadzby za obdobie odberateľom vopred písomne oznámenej rekonštrukcie odberného plynového zariadenia, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť odberateľa demontáž určeného meradla.


III. Preskúšanie meradla
Ak na meradle nebude zistená neprípustná odchýlka, odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou v zmysle platného cenníka externých služieb SPP