Žiadosť platí pre:
1.Zmena majiteľa nehnuteľnosti
2.Zánik užívacieho práva k nehnuteľnosti
3.Zmena miesta trvalého/prechodného pobytu
4.Zánik odberného miesta – zbúranie nehnuteľnosti

Ako preukázať dôvod žiadosti o ukončenie Zmluvy


Zmena majiteľa nehnuteľnosti
Predloženie kópie niektorého z nasledujúcich dokumentov: list vlastníctva, alebo kópia návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s potvrdením prijatia príslušnou správou katastra nehnuteľností. Ak je dôvod ukončenia zmena vlastníka, pôvodný a nový vlastník musia spísať Protokol o odovzdaní a prevzatí odberného miesta, ktorý je zverejnený na www.zse.sk v časti dokumenty.


Zánik užívacieho práva k nehnuteľnosti
Predloženie kópie niektorého z nasledujúcich dokumentov: nájomná zmluva na dobu určitú, dohoda o ukončení nájomnej zmluvy, výpoveď nájomnej zmluvy, odstúpenie od nájomnej zmluvy alebo listu vlastníctva, resp. návrhu na vykonanie záznamu s potvrdením prijatia príslušnou správou katastra nehnuteľností.


Zánik odberného miesta – zbúranie nehnuteľnosti
Predloženie kópie niektorého z nasledujúcich dokumentov: právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu o nariadení odstránenia stavby, alebo právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu o povolení odstránenia stavby, alebo ohlásenie stavebnému úradu o lehote, do ktorej bude stavba odstránená s podacou pečiatkou príslušného stavebného úradu, alebo iné dokumenty, ktoré by plánované odstránenie stavby preukázali


Zmena miesta trvalého/prechodného pobytu
Predloženie kópie ohlásenia zmeny miesta pobytu s podacou pečiatkou príslušného orgánu, resp. potvrdenia o pobyte.